HexyGame - the hexagonal map card game


1) Game rules


HexyGame is a collectible card game on hexagonal map. Players are taking turns. Turn has multiple phases. The player whose turn it is is called "active player".

To play, you need map, two sets of dices, two sets of domino and two 12 sided dices. Of course, you need cards.

At the beginning of the game, both players shuffle their decks and draw 8 cards. If the player doesn’t like his hand, she/he may shuffle and draw one less card. Repeat this process as many times as you want.

The beginning player starts his turn in the Main Phase.

Players start with 1 on their Winning Dice.

Every deck must have at least 48 cards. You may play any number of basic bulidings and basic energy (=color= Energy). You may play maximum of 3 same rare cards, 4 same uncommon cards and 5 same common cards.


2) Cards


There are different types of cards (spells) in the game: reality spells and notions. Reality spells are buildings, creatures, artifacts and enchantments. Notion spells are wizardries and sorceries. Reality cards go upon casting to the battlefield, whereas notions go directly to graveyard as they resolve.

When the reality spell resolves, it enters the battlefield with the number of Hitpoint (creature, artifact) or Potency (building) Counters (domino pieces) equal to the fourth number on the card.

If a player plays a non-enchantment reality spell, she/he may play it only to the Sphere Of Influence. Sphere Of Influence is a set of all hexes, that are neighbours of all buildings. If there's no active player's building on the battlefield, Sphere Of Influence is just the player's Flag. Only empty hexes may be target of non-enchantment reality spells.

Any player can discard a card to get one colorless energy to the Energy Pool any time.

If the last Potency Counter or Hitpoint is removed from the non-enchantment reality card, the card is destroyed and is moved with all enchantments directly to the graveyard (if not stated otherwise).

You may cast non-Wizardry spells only during your turn in Main Phase if the stack is empty.

All buildings have "Remove 2 potency counters: add 1 potency counter to adjacent building".

Goblin Explained


3) Map


Map has 2 Flags. Flag is a starting point of the game and the game ends when a reality card enters the Flag of the opponent. Map has also Center Point and at the end of each turn, if a player occupies Center Point with any reality card, she/he adds one to his Winning Dice. When a player adds one and the result is 12, she/he wins the game.


4) Phases


Players are taking turns. There are these phases: Potency Phase, Actions Phase, Draw Phase, Main Phase, Cleanup Phase and End Phase.

4.1) Potency Phase
If there's no card in active player's library, the player skips this phase. At the beginning of the Potency Phase, active player puts 1 Potency on each building he controls. No player can cast any spell or activate any ability in this phase before or after the Potency is put onto buildings. Abilities, that trigger during this phase, go to the stack, but the stack doesn't resolve, it is passed to next phase.

4.2) Actions Phase
At the beginning of the actions phase, the player removes all Action Dices from all reality cards she/he controls. Then she/he puts an Action Dice to each reality card which has third parameter (actions) higher than 0 with corresponding number. No player can cast any spell or activate any ability in this phase before or after the actions are set. Stack and abilities, that trigger during this phase and go under the stack, don't resolve, they are passed to next phase. These abilities are put UNDER the stack from Potency phase.

4.3) Draw Phase
Active player draws a card. If there's no card in that player's library, the player skips drawing a card. Drawing of card goes under the stack, players can react and resolve both before and after card drawing. Players can not attack, move, cast sorcery, creature, building, artifact and enchantment spells during this phase. Players may cast wizardry spells and activate activated abilities (if not stated otherwise).

4.4) Main Phase
Active player may attack, move, cast wizardry, sorcery, creature, building, artifact and enchantment spells, activate activated ability or pass to the Cleanup Phase during this phase if the stack is empty. If the stack is not empty, she/he may cast wizardry or activate activated ability. Everything goes to stack (top of the stack). For details for attack and motion, read below.

4.5) Cleanup Phase
At the beginning of the cleanup phase, all action dices are removed from all realities. No player can cast any spell or activate any ability in this phase before or after the actions are removed and put onto realities. Triggered abilities that trigger in this phase go to the stack, but the stack doesn't resolve. It resolves in the End Phase.

4.6) End Phase
If active player occupies Center Point, she/he adds one to her/his Winning Dice. If the Winning Dice has 12 set, the player wins the game. This goes under the stack and players may respond both before and after resolution of that. Players can not attack, move, cast sorcery, creature, building, artifact and enchantment spells during this phase. Players may cast wizardry spells and activate activated abilities (if not stated otherwise).


5) Stack


There are multiple card types in the game. Wizardry cards and activated abilities can be played (if not stated otherwise) as a reaction to some spell or action. Actions and spells are declared and the active player gets priority. If he/she passes, the priority has opposing player. Spells/actions resolve from the last played. There are sorcery speed actions and spells that can be played only when the stack is empty and only during player's turn. Wizardry speed actions and spells can be played during opponent’s turn too. To cast spells player uses Energy Pool. Each Potency removed from building adds one energy to Energy Pool (if not stated otherwise on the building). Player must fill the Energy Pool with energy before casting spell or activating ability that utilizes energy from the Energy Pool. At the end of each phase, the Energy Pool is emptied.

Stack Graph
One picture explains more than 1000 words. Activity is declaration of move, attack, counterstrike, or spell to the stack. Resolve resolves top activity of the stack.

6) Action


To spend action on creature it is possible to move or attack. Every move or attack takes one action (if not stated otherwise).

6.1) Move
During active player's Main Phase the player may spend 1 energy of any colour from the Energy Pool and 1 action from Action Dice to move a reality card to the adjacent hex. Move goes to stack.

6.2) Attack
Active player may use one of his actions from Action Dice and one energy from energy pool to declare attack. If the defending reality card has attack more than 0 and no action dice on itself, the defending player may declare counterstrike putting action dice with 6 on the card and paying 1 energy from pool or 1 hitpoint from hitpoints or 1 potency from potency. If the counterstrike is declared, both creatures attack each other simultaneously. Hitpoints loss is calculated as Attack (first number) of attacking creature minus Defense (second number) of defending creature. Attack declaration goes to stack, active player gets priority, if she/he passes, defending player gets priority and may declare counterstrike, active player gets priority and then defending player gets priority. As soon as everything resolves, the attack/counterstrike resolves. Then active player gets priority and then defending player gets priority (after combat), after everything resolves, active player returns to main phase.

6.3) Ambush
When a creature attacks, other creatures may join the combat if they share the target. Each creature removes one from Action Dice and is paid with one energy. Attack and Defense numbers of creatures are added together and they fight as one creature. Declared counterstrike is against only one of the creatures, against common added Defense number and if it’s sucessful it lowers Hitpoints of only selected creature.7) Reality cards abilities


7.1) Flying
If the reality has the ability Flying, it can be attacked only by creatures with Reach, creatures with attack distance 2 or more or creatures with Flying.

7.2) Haste
If the reality has the ability Haste, it enters the battlefield with Action Dice set to it's actions (third number).

7.3) Combat priority
During attack of your creature with combat priority responded with counterstrike, attack is separated from counterstrike. Attack resolves first and counterstrike afterwards. The same applies if this creature is declared as counterstriker.

7.4) Regeneration
If during the draw phase the creature with regeneration has fewer hitpoint counters than it's hitpoints, add one hitpoint counter to it.


HexyGame - karetní hra na hexagonální mapě


1) Pravidla hry


HexyGame je sběratelská karetní hra na hexagonální mapě. Hráči se střídají v kolech. Kolo má několik fází. Hráč, jehož kolo zrovna probíhá je nazýván "aktivní hráč".

Aby bylo možné hrát, je potřeba mapa (Bojiště), dvě sady kostek, dvě domina a dvě dvacetistěnné kostky. Samozřejmě jsou potřeba karty.

Na začátku hry hráči zamíchají svůj balíček a líznou 8 karet. Pokud se kterémukoliv hráči nelíbí co si líznul, může zamíchat balíček a líznout o jednu kartu méně. Opakujte tento proces libovolněkrát.

Začínající hráč začíná své kolo v Hlavní Fázi.

Hráči na začátku hry nastaví Vítěznou Kostku na 1.

Každý balíček musí mít nejméně 48 karet. Můžeš hrát libovolné množství základních budov a základních energií (=barva= Energy). Můžeš hrát maximálně 3 stejné vzácné karty, 4 stejné neobvyklé karty a 5 stejných běžných karet.


2) Karty


Ve hře jsou různé typy karet (kouzel): reálie a představy. Reálie jsou budovy, bytosti, artefakty a očarování. Představy jsou kouzlení a čarování. Reálie jdou při vyhodnocení na Bojiště, zatímco představy po vyhodnocení končí rovnou na hřbitově.

Když je vyhodnoceno kouzlo reálie, karta vstoupí na bojiště s počtem žetonů (z domina) rovným čtvrtému číslu na kartě. Počet žetonů reprezentuje na bytosti a artefaktu počet Životů a na budově počet Žetonů Moci.

Má-li hráč v úmyslu seslat reálii, která není očarováním, může ji zahrát pouze do své Sféry Vlivu (očarování se hraje pod reálii na Bojišti, nemá čísla a jde do hřbitova, je-li reálie zničena). Sféra Vlivu jsou všechny hexy, které jsou sousedící se všemi budovami aktivního hráče. Není-li na Bojišti žádná budova aktivního hráče, Sférou Vlivu je jen hráčova Vlajka. Pouze prázdné hexy mohou být cílem kouzel typu reálie.

Kterýkoliv hráč může kdykoliv zahodit kartu, aby získal jednu bezbarvou energii do svého Zásobníku Energie.

Je-li z reálie odebrán poslední Žeton Moci nebo poslední život, karta a všechna očarování na ní jdou do hřbitova (není-li uvedeno jinak).

Kouzla která nejsou kouzlení můžeš hrát pouze ve svém kole v hlavní fázi, když je stack prázdný.

Všechny budovy mají "Odstraň 2 žetony moci: Polož 1 žeton moci na sousední budovu".


3) Mapa


Mapa má dvě Vlajky. Vlajka je startovací bod hry a hra končí, když reálie vstoupí na Vlajku oponenta. Mapa má taky Centrální Bod a na konci každého kola, pokud má aktivní hráč obsazen Centrální Bod libovolnou reálií, přidá jeden bod na svou Vítěznou Kostku. Když má hráč 12 bodů na své Vítězné Kostce, vyhrál hru.


4) Fáze


Při hře se hráči střídají v kolech. Existují tyto fáze: Fáze Moci, Fáze Akce, Fáze Líznutí, Hlavní Fáze, Fáze Čištění a Fáze Konec.

4.1) Fáze Moci
Pokud není v knihovně aktivního hráče žádná karta, hráč přeskočí tuto fázi. Na začátku Fáze Moci, aktivní hráč položí 1 Žeton Moci na každou budovu, kterou kontroluje. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani poté, co jsou Žetony Moci položeny na budovy. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na položení Žetonů Moci jdou na stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.2) Fáze Akce
Na začátku Fáze Akce, aktivní hráč odstraní všechny Akční Kostky ze všech reálií, které kontroluje. Potom položí Akční Kostku na každou reálii, která má třetí parametr (akce) větší než nula, s odpovídajícím číslem. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani po tom, co jsou akce nastaveny na reáliích. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na nastavení akcí jdou POD stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.3) Fáze Líznutí
Aktivní hráč lízne kartu. Pokud není v knihovně aktivního hráče žádná karta, hráč přeskočí líznutí karty. Líznutí jde POD stack, hráči mohou reagovat a vyhodnocovat jak před, tak po samotném líznutí karty. Stack z předchozích dvou fází se vyhodnotí v této fázi. Hráči nemohou zaútočit, udělat pohyb, seslat čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze. Hráči mohou seslat kouzlení nebo aktivovat aktivované schopnosti (není-li uvedeno jinak).

4.4) Hlavní Fáze
Hráči mohou zaútočit, udělat pohyb, seslat kouzlení, čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze nebo aktivovat aktivovanou schopnost karty je-li stack prázdný. Není-li stack prázdný, hráč může zahrát kouzlení nebo aktivovat aktivovanou schopnost. Pro více detailů k pohybu a útoku, čtěte níže.

4.5) Fáze Čištění
Na začátku Fáze Čištění, aktivní hráč odstraní všechny svoje Akční Kostky ze všech svých reálií. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani po tom, co jsou akce odstraněny z reálií. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na nastavení akcí jdou na stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.6) Fáze Konec
Pokud má aktivní hráč obsazený Centrální Bod, přidá 1 ke své Vítězné Kostce. Jestliže má Vítězná Kostka 12 nebo více bodů, hráč vyhrává hru. Toto jde POD stack a hráči mohou reagovat jak před, tak po vyhodnocení. Hráči nemohou zaútočit, udělat pohyb, seslat čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze. Hráči mohou seslat kouzlení nebo aktivovat aktivované schopnosti (není-li uvedeno jinak).


5) Stack


Ve hře je více druhů karet. Karty kouzlení a aktivované schopnosti mohou být zahrány (není-li uvedeno jinak) jako reakce na nějaké kouzlo, schopnost nebo akci. Hráči se střídají v prioritě. Po vstupu do fáze, nebo po té, co jde cokoliv na stack, prioritu má aktivní hráč. Může zahrát kouzlo rychlosti kouzlení, aktivovat aktivovanou schopnost, nebo předat prioritu oponentovi. Kouzla, akce nebo schopnosti se vyhodnocují od naposledy zahrané. Ve hře jsou akce a kouzla, která mohou být aktivována nebo zahrána pouze během kola aktivního hráče a je-li stack prázdný. Existují však také schopnosti a kouzla (kouzla rychlosti kouzlení), která je možné zahrát také během kola oponenta. Aby bylo možné zahrát kouzlo, hráč použije Zásobník Energie. Každý Žeton Moci odstraněný z budovy přidá jednu energii do Zásobníku energie (není-li na budově uvedeno jinak). Hráč musí prvně naplnit Zásobník Energie energií, než zahraje kouzlo, aktivuje schopnost, nebo udělá akci. Na konci každé fáze je Zásobník Energie vyprázdněn.


6) Akce


Akce na bytostech je možné použít k pohybu nebo útoku. Každý pohyb nebo útok vyžaduje jednu akci (není-li uvedeno jinak).

6.1) Pohyb
Během Hlavní fáze aktivního hráče, aktivní hráč může použít 1 energii ze Zásobníku Energie a 1 akci z Akční Kostky k pohybu na sousední hex. Pohyb jde na stack.

6.2) Útok
Během Hlavní fáze aktivní hráč může použít 1 akci z Akční Kostky a 1 energii ze Zásobníku Energie k deklaraci útoku. Pokud na reálií bránícího se hráče není akční kostka s hodnotou 6, může deklarovat protiútok položením akční kostky s hodnotou 6, zaplacením 1 energie ze Zásobníku Energie nebo 1 Života nebo 1 Moci hned jak na něj přijde priorita při vyhodnocování stacku. Je-li protiútok deklarován, obě bytosti na sebe zaútočí zároveň při vyhodnocení útoku na stacku. Ztráta Životů nebo Moci se počítá jako Útok (první číslo) útočící bytosti minus Obrana (druhé číslo) bránící se bytosti. Deklarace útoku aktivním hráčem jde na stack, aktivní hráč dostane prioritu a může seslat kouzlo nebo aktivovat schopnost. Nechce-li aktivní hráč nic zahrát, priorita přechází na protivníka. Protivník může deklarovat protiútok nebo předat prioritu, čímž se stack začne vyhodnocovat. Po vyhodnocení útoku získá prioritu ještě aktivní hráč a (až předá prioritu) také bránící se hráč. Hra se poté vrátí do Hlavní fáze.

6.3) Přepadení
Když útočí bytost, ostatní bytosti se mohou k útoku připojit, sdílejí-li společný cíl. Každá bytost může použít 1 akci z Akční Kostky a 1 energii ze Zásobníku Energie k deklaraci přepadení. Při přepadení se sčítají Útočná čísla útočících bytostí a je-li deklarován protiútok proti jedné z nich, sčítají se Obranná čísla. Bytosti útočí jako jedna bytost. Je-li deklarován protiútok, musí být deklarován proti jedné z útočících bytostí a Životy bytosti se odečítají jako Útok protiútočníka minus součet Obran všech bytostí účastnících se Přepadení.


7) Schopnosti reálií


7.1) Létání
Má-li reálie schopnost Létání, může na ni zaútočit pouze bytost se schopností "Dosah", bytost s útokem se vzdáleností 2 a více a jiná bytost s létáním.

7.1) Spěch
Má-li reálie schopnost Spěch, přichází do hry s Akční Kostkou nastavenou na svoje akce (třetí číslo).

7.3) Priorita v souboji
Je-li útok karty s prioritou v souboji následován protiútokem, útok je oddělen od protiútoku. Útok se vyhodnotí dříve než protiútok. Podobně je-li útočeno na kartu s prioritou v souboji.

7.4) Regenerace
Má-li na začátku fáze líznutí bytost s regenerací méně žetonů života než je její číslo životů, polož na tuto kartu žeton života.
CZ - EN glossary


Žeton Moci - Potency Counter (domino)
Žeton Života (Život) - Hitpoint Counter (Hitpoint) (domino)
Kostka - Dice
Vítězná Kostka - Winning Dice
Akční Kostka - Action Dice
Vlajka - Flag
Centrální Bod - Center Point
Sféra Vlivu - Sphere Of Influence
Aktivovaná schopnost - Activated ability
Kouzlení - Wizardry = představa (notion)
Čarování - Sorcery = představa (notion)
Bytost - Creature = reálie (reality)
Budova - Building = reálie (reality)
Artefakt - Artifact = reálie (reality)
Očarování - Enchantment = reálie (reality)
© 2021 Cenek Svoboda